13.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu;  Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri düzenlenmiştir. Ülkemizde çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancıları, Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri bu Kanun kapsamına almıştır.

Türk soylu yabancıların Türkiye’de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine 2527 sayılı Kanunla izin verilmiştir. Türk soylu yabancılar için, Çalışma Bakanlığından çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar ile yabancı çalıştırmak isteyen firmaların yabancılar için çalışma izni alınması gereklidir.

Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi.

Foreigner: The person, who does not have a bond of citizenship with the State of the Republic of Turkey.

Çalışma İzni: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin.

 Work permit: The permit, which is issued by the Ministry in the form of an official document and which gives the foreigner the right to work and reside in Turkey within the validity period of such document.

Çalışma İzni Alma Yükümlülüğü: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Obligation of Getting Work Permission: Unless otherwise provided in the bilateral or multi-lateral agreements to which Turkey is a party, the foreigners are obliged to get permission before they start to work dependently or independently in Turkey.